Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

Aktualnie  Burmistrz Miasta Cieszyna prowadzi prace  związane ze sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego tereny położone na obszarze śródmieścia Cieszyna. Prace nad sporządzeniem projektu planu zostały podzielone na dwie części:

CZĘŚĆ I: obejmuje zaplanowane działania partycypacyjne, które nie wynikają z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ich celem jest włączenie mieszkańców w proces zarządzania miastem oraz zasięgnięcie opinii i propozycji mieszkańców dla podjęcia optymalnych decyzji w zakresie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

CZĘŚĆ II: obejmuje czynności formalne, które wynikają z  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  określane jako procedura planistyczna.

Poniżej przedstawiono harmonogram istotnych dla mieszkańców działań, jakie będą podejmowane w ramach ww. etapów wraz z planowanymi terminami. Terminy mogą ulec zmianie i będą na bieżąco aktualizowane.

UWAGA:  Kwadraciki z umieszczonym czerwonym znakiem akceptacji oznaczają, że dane działanie zostało zrealizowane, zaś zielony znak akceptacji oznacza, że działanie jest w trakcie realizacji.