Zapraszamy do dyskusji o nowych zasadach konsultacji społecznych z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. Do 16 marca potrwają konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna w sprawie projektów uchwał, które będą regulowały zasad i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi.

W piątek 6 marca rozpoczęły się konsultacje dwóch projektów uchwał w sprawie:

- zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna
- określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zależy nam, by jak najwięcej mieszkańców włączało się w proces konsultacji. Dlatego serdecznie zachęcam do zapoznania się w projektami uchwał i zgłaszania swoich uwag i sugestii – mówi Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz Miasta Cieszyna.

Konsultacje odbywają się w formie:

platformy internetowej – można skorzystać z formularza elektronicznego stanowiącego załącznik do zarządzenie, przesłanego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
zbierania uwag i opinii pisemnych złożonych w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Ratusz, Rynek1)

Proponowane zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami zakładają m.in.:

- zasięg konsultacji – ogólnomiejski bądź lokalny;
- nieanonimowy charakter konsultacji, co oznacza, że osoba wyrażająca swoją opinię w ramach konsultacji podaje swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania;
- oparcie konsultacji o takie zasady jak: dobra wiara, powszechność, przejrzystość, responsywność, koordynacja, przewidywalność, poszanowanie dobra ogólnego;
- fakt, że konsultacje przygotowuje i przeprowadza Burmistrz Miasta Cieszyna z własnej inicjatywy lub na wniosek: grupy mieszkańców w liczbie co najmniej 50 osób, rady miejskiej, komisji rady miejskie, klubu radnych, Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Cieszyńskiej Rady Seniorów, Rady Sportu, Młodzieżowej Rady Miejskiej, organizacji pozarządowych w liczbie co najmniej 3 (w sprawach dotyczących prowadzonej przez nie działalności statutowej);
- konieczność dołączenia przez grupę mieszkańców listy poparcia do wniosku do Burmistrza Miasta Cieszyna o przeprowadzanie konsultacji; fakt, że burmistrz rozpatruje wniosek uwzględniając: wagę przedmiotu konsultacji, formy przeprowadzenia konsultacji, koszt przeprowadzenia konsultacji, inne przesłanki ważne z punktu widzenia przedmiotu konsultacji;
- wniosek może być uwzględniony w całości, w części lub też rozpatrzony odmownie;
- fakt, że wyboru formy konsultacji dokonuje burmistrz;
- w zależności od przedmiotu konsultacji oraz potencjalnych adresatów konsultacji przeprowadza się je w jednej lub kilku formach: dialogu społecznego, platformy internetowej, ankiety, głosowania, warsztatów dla grup mieszkańców mających na celu wypracowanie rozwiązań, panelu obywatelskiego, dyżurów konsultacyjnych, wyłożenia do publicznego wglądu;
- zarządzenie burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji umieszcza się w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie;
- informację o prowadzonych konsultacjach publikuje się w Wiadomościach Ratuszowych;
- raport po zakończeniu konsultacji zawierający: cel konsultacji, ich przebieg w tym czas trwania, zastosowaną formę konsultacji, merytoryczne podsumowanie, zestawienie wszystkich wniesionych uwag wraz z odniesieniem się do nich, rozstrzygnięcie lub rekomendowane kierunki działań;
- raport z zakończonych konsultacji w terminie do 30 dni od dnia ich zakończenia podlega publikacji w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna;
- konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

Natomiast uchwała w sprawie zasad i tryb określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczy przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi są w celu poznania ich opinii o poddanym konsultacjom projekcie aktu prawa miejscowego – dodaje Burmistrz Miasta Cieszyna.

Zaproponowane zasady i tryb jest oparty na tych, które zostały określone w uchwale w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami za wyjątkiem określenia podmiotów uprawnionych do inicjowania konsultacji społecznych.
W prowadzonych od 6 do 16 marca konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy Cieszyna i organizacje pozarządowe. Pełne treści projektów uchwał znajdują się tutaj:
KLIK.
KLIK.