Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

Zarządzenie nr 0050.81.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 12 lutego 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna na temat projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postój pojazdów samochodowych na terenach miejskich poza drogami publicznymi.