Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

Zarządzenie nr 0050.79.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 12 lutego 2020 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna na temat projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat