Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

Zarządzenie nr 0050.44.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 29 stycznia 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu targowisk miejskich i Miejskich Hal Targowych w Cieszynie