• icoZarzadzenie_128_konsultacje_-_groby_ziemn.odt

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Cieszyna.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) wykonując uchwałę Nr L/520/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 2992)

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w  sprawie ustalenia opłat za pochowanie zwłok w grobach ziemnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie.
 2. Wyznaczam 3 kwietnia 2020 r.  jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 14 kwietnia 2020 r.  jako dzień ich zakończenia.
 3. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 2

 1. Powołuję Zespół do spraw konsultacji w składzie:
  1. Ruta Kaczmarczyk – Naczelnik Wydziału Finansowego,
  2. Roman W. Barcz – Dyrektor ds. technicznych ZGK w Cieszynie Sp. z o.o.
  3. Karina Żyłka – Kierownik Działu Cmentarzy ZGK w Cieszynie Sp. z o.o.
 2. Na przewodniczącego Zespołu powołuję Rutę Kaczmarczyk – Naczelnika Wydziału Finansowego.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.