Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

Każdy z nas w swoim życiu stracił kogoś bliskiego. Oprócz bolesnego doświadczenia jakie niesie ze sobą śmierć członka rodziny, pojawia się również kwestia dziedziczenia należącego do zmarłego majątku. W większości przypadków w chwili śmierci naszego bliskiego okazuje się, że nie pozostawił on po sobie testamentu. Nierzadko stwarza to pytanie co tak naprawdę nam się należy, a czego nie otrzymamy po śmierci spadkodawcy. W takim przypadku jak sprawy spadkowe adwokat i jego doświadczenie pomoże rozjaśnić co według prawa spadkowego nam przysługuje.

Śmierć najbliższych a spadek

Testament a dziedziczenie ustawowe

W przypadku sporządzenia przez zmarłego testamentu sprawa dziedzictwa wydaje się być sprawą prostą. Za pomocą tego dokumentu spadkodawca ustanawia spadkobiercę bądź też spadkobierców uprawnionych do przejęcia przez nich majątku zmarłego. Pojawia się również kwestia zachowku, do wypłacenia którego mają osoby najbliżej spokrewnione ze zmarłym gdy ten nie ujął ich w sporządzonym za życia testamencie.

Warunki testamentu można również w niektórych przypadkach podważyć. Jest to możliwe, gdy spełnione są określone warunki. Oto kilka najczęściej występujących przypadków:

  • spadkodawca w chwili spisywania ostatniej woli nie był w pełni świadomy lub działał pod presją
  • na dokumencie brakuje podpisu spadkodawcy
  • testament został sporządzony wspólnie przez obojga małżonków
  • w testamencie najbliższy krewny zmarłego został wydziedziczony i toczy się postępowanie dotyczące prawa do zachowku

W przypadkach dotyczących spadku adwokat jest osobą, która pomoże nam w sytuacji kiedy sprawy stają się dla nas nie do rozwiązania na własną rękę. Zmarły nie pozostawił testamentu, co równoznaczne jest z brakiem ustanowienia spadkobierców. Zmarły pozostawił testament, lecz jest on nieważny z różnych powodów. Co w takim wypadku? Następuje dziedziczenie ustawowe.

Mówiąc ściślej majątek zmarłego przechodzi w ręce najbliższej rodziny, czyli dzieci i współmałżonka. Jeśli zmarły nie posiadał dzieci to oprócz współmałżonka prawo do dziedziczenia nabywają również rodzice zmarłego. W przypadku, gdy jeden z rodziców zmarłego nie żyje, część mu przynależna wędruje do rodzeństwa spadkodawcy. W przypadku braku dzieci i małżonka, prawa do całego majątku posiadają rodzice zmarłego.

Jak widać na powyższym przykładzie do rozwikłania trudności spraw spadkowych prawnik może okazać się niezbędny. Z pewnością będzie w stanie w jasny sposób przedstawić nam w jaki sposób funkcjonuje prawo spadkowe i co nam się prawnie należy.

Zrzeczenie się dziedziczenia – co to oznacza w praktyce?

Zrzeczenie się dziedziczenia nie jest zbyt powszechną praktyką, dlatego też niewielu ludzi jest świadomych takiej możliwości. Zrzeczenie się dziedziczenia jest formą umowy spisywanej pomiędzy przyszłym spadkodawcą a przyszłym spadkobiercą, któremu na mocy prawa spadkowego należy się część majątku spadkodawcy. Umowa ta sporządzana jest oczywiście za życia przyszłego spadkodawcy i ma na celu uporządkowanie spraw przed jego śmiercią.

Zrzeczenie się dziedziczenia tyczy się wyłącznie dziedziczenia ustawowego. W przypadku, gdy spadkodawca przed śmiercią sporządził testament i ujął w nim spadkobiercę zrzekającego się dziedziczenia, spadkobiercy temu przysługuje prawo do majątku określonego w testamencie. Jeżeli chodzi o zachowek nie należy mu się on w wypadku zrzeczenia się dziedziczenia.

Porada prawna- warto?

W wielu przypadkach prawo spadkowe może nam przysporzyć wielu problemów, dlatego też w sprawach spadkowych dobry adwokat zajmujący się skomplikowanymi przypadkami może okazać się niezbędny.

1000 Znaków do wykorzystania