We wrześniu 2019 roku Rada Miejska Cieszyna podjęła uchwałę umożliwiającą realizację w Cieszynie Programu „Opieka wytchnieniowa”. Jest to nowy program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Gmina Cieszyn pozyskała środki finansowe na działania przewidziane w ramach Modułu I Programu.

 

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dla:

  • członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, łączenie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w Programie określono limit 240 bezpłatnych godzin opieki wytchnieniowej.

Po wykorzystaniu tego limitu, członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, którego dochód nie przekracza 350% obowiązującego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, może nadal korzystać z usług przez okres kolejnych 240 godzin za odpłatnością w wysokości 50 % kosztów realizacji tej usługi.

 

Realizacja Programu rozpocznie się po wejściu w życie uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. Usługi opieki wytchnieniowej przyznawane będą decyzją administracyjną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę.

 

Z uwagi na krótki czas realizacji Programu w roku 2019 przewidziano świadczenie usług dla 3 rodzin. W przypadku uruchomienia przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kolejnej edycji Programu w roku 2020, gmina Cieszyn wnioskować będzie o środki finansowe w wysokości umożliwiającej organizowanie opieki wytchnieniowej dla większej liczby rodzin.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu uzyskać można w Zespole ds. domów pomocy społecznej i usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie, pod numerem telefonu 33 479 49 15.