Konsultacje społeczne w Cieszynie: Podsumowanie działań z organizacjami pożytku publicznego
Gmina Cieszyn przeprowadziła konsultacje społeczne dotyczące zmiany zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Pomimo braku aktywnego udziału organizacji pozarządowych, konsultacje uznano za ważne.
  1. Konsultacje trwały od 14 do 27 maja 2024 roku
  2. Brak zgłoszonych opinii i uwag
  3. Konsultacje przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami
  4. Projekt uchwały skierowany pod obrady Rady Miejskiej

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, prowadzonych przez Gminę Cieszyn, zakończyły się 27 maja 2024 roku. Konsultacje zostały ogłoszone na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 maja 2024 roku.

Projekt uchwały był dostępny dla mieszkańców i organizacji pozarządowych na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Informacje o konsultacjach opublikowano również w lokalnym biuletynie „Wiadomości Ratuszowe”.

Konsultacje miały na celu zebranie opinii od organizacji pozarządowych oraz rad działalności pożytku publicznego. Pomimo dostępności różnorodnych form zgłaszania opinii – zarówno elektronicznie, jak i papierowo – w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących organizacji. Obowiązek przeprowadzenia takich konsultacji wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

W związku z tym projekt uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, prowadzonych przez Gminę Cieszyn, zostanie skierowany pod obrady Rady Miejskiej.

Choć brak aktywnego udziału organizacji pozarządowych może budzić pewne wątpliwości, formalne wymogi zostały spełnione, co pozwala na kontynuowanie procesu legislacyjnego. Nowe zasady mają na celu usprawnienie funkcjonowania ośrodków wsparcia i dostosowanie ich do aktualnych potrzeb społecznych.


Źródło: Urząd Miejski Cieszyn