Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Cieszyn do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w formie zbierania uwag i opinii w postaci papierowej oraz elektronicznej, w okresie od 27 grudnia 2019 roku do 8 stycznia 2020 roku, można było zgłaszać uwagi i opinie do projektu uchwały

w sprawie przystąpienia Gminy Cieszyn do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W okresie tym projekt uchwały dostępny był na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna.

W wydaniu Wiadomości Ratuszowych z 20 grudnia 2019 roku opublikowane zostało Zarządzenie Nr 0050.825.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Cieszyn do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a także informacja o konsultacjach.

Uwagi i opinie można było złożyć w formie:

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia w sprawie ww. projektu uchwały.

 

Cieszyn, 13 stycznia 2020 r.