Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

W sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/460/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w spawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach sportowo-rekreacyjnych funkcjonujących przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Cieszynie.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/460/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w spawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach sportowo-rekreacyjnych funkcjonujących przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Cieszynie ogłoszone zostały na podstawie zarządzenia Nr 0050.664.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 07 października 2019 r. Obowiązek przeprowadzania konsultacji wynika z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm), zaś tryb określony został w Uchwale nr L/520/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego. Nadzór nad przebiegiem projektu sprawował Zespół powołany zarządzeniem Nr 0050.664.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 07 października 2019 r.

Konsultacje trwały od 18 do 28 października 2019 r.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało w trybie określonym w przytoczonej powyżej uchwale: na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl, w zakładce „Konsultacje społeczne”) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, w gablocie na I piętrze.

W odpowiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Cieszynie wpłynęła jedna opinia w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. Opinię złożyła Fundacja TALENT z Cieszyna. W swoim stanowisku przedstawiciel fundacji podnosi następujące kwestie:

  • brak preferencyjnych stawek za udostępnianie sali, siłowni i boiska do piłki siatkowej dla klubów sportowych;
  • zastosowanie tej samej stawki za salę przy ul. Błogockiej 24 i hali przy al. Łyska 21;
  • zastosowanie niższej stawki za treningi niż za mecze na płycie głównej przy al. Łyska 21.

Zgodnie z § 1 ust. 8 Uchwały Nr L/520/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.